Akú čiastku potrebujem?

Čiastka
Splatnosť
  • Čiastka
  • Cena pôžičky
  • Celkom zaplatíte
  • Dátum splatnosti
  • Odplata
  • RPMN
kroky k získaniu Vašich peňazí Pozrite sa aké je to jednoduché
Sliders
Zvoľte si čiastku
Form
Registrujte sa
Check
Pošlite žiadosť
Coins
Získajte peniaze

Informácie o úvere

Podmienky

Kontaktné údaje

Friendly Finance Slovakia, s.r.o., so sídlom na Hlavnej 104, 040 01, Košice, telefónne číslo +421 249 206 706, IČO 47243368, zapísaná v obchodnom registri vedenom na registrovanom súde v Košiciach, Oddiel Sro, Vložka 30985/V.

Súlad so zákonom o poskytovaní spotrebiteľských úverov

V súlade s § 7 zákona č. 129/2010 Z. z., o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je poskytovateľ úveru povinný s odbornou starostlivosťou posúdiť schopnosť spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver, a to na základe dostatočných informácií získaných od spotrebiteľa a súčasne nahliadnutím do databází umožňujúcich posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať.  Klient je povinný poskytnúť veriteľovi na jeho žiadosť úplné, presné a pravdivé údaje potrebné na posúdenie schopnosti klienta splácať spotrebiteľský úver;

Cenové podmienky poskytnutia pôžičky

Jednorázový registračný poplatok je vo výške 0,01 €. Neúčtujeme žiaden dodatočný registračný poplatok. Príklad úveru: požadovaná čiastka: 100 eur, doba splatnosti: 31 dní, úroková sadzba: 0%, poplatok za vybavenie úveru: 2,20 eur, celková čiastka, ktorá má byť uhradená: 102,20 eur, RPMN: 29,4%. (Stav ku dňu 30.3.2016).

Náklady spojené s oneskorenou úhradou

Ďalšie poplatky budú účtované iba v prípade, že pôžička nebude včas uhradená. Pri omeškaní so splácaním si vyhradzujeme právo účtovať úrok z omeškania v zákonnej výške. Klientov v omeškaní kontaktujeme telefonicky, SMS alebo emailom. Tieto náklady spojené s vymáháním sú v súlade so Všeobecnými podmienkami spoplatnené. V prípade, že klient neuhradí svoj dluh ani napriek písemným upomienkam, je mu v souladu so Všeobecnými podmienkami účtované penále.

Od 38.dňa po splatnosti pôžičky si vyhradzujeme právu odovzdať klienta k dalšiemu vymáhániu do inkasnej spoločnosti De Vries Justitia s.r.o.

V prípade sporu je klient povinný uhradiť všetky trovy súdneho a následne exekučního konania.

Predĺženie splatnosti pôžičky

Predĺženie splatnosti pôžičky nie je automatické, je nutné si oň požiadať najneskôr v deň splatnosti pričom poplatok za predĺženie je nutné uhradiť najneskôr 4. deň po splatnosti pôžičky. Termín splatnosti je možné si predĺžiť v období od 5 do 31 dní. Cenník k predĺženiu je k dispozícií na stiahnutie na stránke www.pozickomat.sk.