Akú čiastku potrebujete?

Čiastka
Splatnosť
  • Čiastka
  • Cena pôžičky
  • Celkom zaplatíte
  • Dátum splatnosti
  • Odplata
  • RPMN
kroky k získaniu Vašich peňazí Pozrite sa aké je to jednoduché
Sliders
Zvoľte si čiastku
Form
Registrujte sa
Check
Pošlite žiadosť
Coins
Získajte peniaze

Podmienky

Kontaktné údaje

Friendly Finance Slovakia, s.r.o., so sídlom na Hlavnej 104, 040 01, Košice, telefónne číslo +421 249 206 706, IČO 47243368, zapísaná v obchodnom registri vedenom na registrovanom súde v Košiciach, Oddiel Sro, Vložka 30985/V.

Súlad so zákonom o poskytovaní spotrebiteľských úverov

V súlade s § 7 zákona č. 129/2010 Z. z., o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je poskytovateľ úveru povinný s odbornou starostlivosťou posúdiť schopnosť spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver, a to na základe dostatočných informácií získaných od spotrebiteľa a súčasne nahliadnutím do databází umožňujúcich posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať.  Klient je povinný poskytnúť veriteľovi na jeho žiadosť úplné, presné a pravdivé údaje potrebné na posúdenie schopnosti klienta splácať spotrebiteľský úver;

Cenové podmienky poskytnutia pôžičky

Jednorázový registračný poplatok je vo výške 0,01 €. Neúčtujeme žiaden dodatočný registračný poplatok. Príklad úveru: požadovaná čiastka: 100 eur, doba splatnosti: 31 dní, úroková sadzba: 0%, poplatok za vybavenie úveru: 2,20 eur, celková čiastka, ktorá má byť uhradená: 102,20 eur, RPMN: 29,4%. (Stav ku dňu 20.02.2017).

Náklady spojené s oneskorenou úhradou

Ďalšie poplatky budú účtované iba v prípade, že pôžička nebude včas uhradená. Pri omeškaní so splácaním si vyhradzujeme právo účtovať úrok z omeškania v zákonnej výške. Klientov v omeškaní kontaktujeme telefonicky, SMS alebo emailom. Tieto náklady spojené s vymáháním sú v súlade so Všeobecnými podmienkami spoplatnené. V prípade, že klient neuhradí svoj dluh ani napriek písemným upomienkam, je mu v souladu so Všeobecnými podmienkami účtované penále.

Od 38.dňa po splatnosti pôžičky si vyhradzujeme právu odovzdať klienta k dalšiemu vymáhániu do inkasnej spoločnosti De Vries Justitia s.r.o.

V prípade sporu je klient povinný uhradiť všetky trovy súdneho a následne exekučního konania.

Predĺženie splatnosti pôžičky

Predĺženie splatnosti pôžičky nie je automatické, je nutné si oň požiadať najneskôr v deň splatnosti pričom poplatok za predĺženie je nutné uhradiť najneskôr 4. deň po splatnosti pôžičky. Termín splatnosti je možné si predĺžiť v období od 5 do 31 dní. Cenník k predĺženiu je k dispozícií na stiahnutie na stránke www.pozickomat.sk.