Akú čiastku potrebujete?

Čiastka
Splatnosť
  • Čiastka
  • Cena pôžičky
  • Celkom zaplatíte
  • Dátum splatnosti
  • Odplata
  • RPMN
  • Platí pre 1. pôžičku

Reprezentatívny príklad: požadovaná čiastka: 100 eur, doba splatnosti: 21 dní, úroková sadzba: 0%, poplatok za vybavenie úveru: 1,49 eur, počet splátok 1, celková čiastka, ktorá má byť uhradená v jednej splátke: 101,49 eur, RPMN: 29,3%. (Stav ku dňu 11.04.2017).

Vážení zákazníci, radi by sme Vás informovali o tom, že naša spoločnosť je držiteľom nebankovej licencie od Národnej banky Slovenska. Pre viac informácii kliknite tu.
kroky k získaniu Vašich peňazí Pozrite sa aké je to jednoduché
Sliders
Zvoľte si čiastku
Form
Registrujte sa
Check
Pošlite žiadosť
Coins
Získajte peniaze

Podmienky

Kontaktné údaje

Friendly Finance Slovakia, s.r.o., so sídlom na Tallerova 4, , 811 02 Bratislava- Staré Mesto, telefónne číslo +421 249 206 706, IČO 47243368, zapísaná v obchodnom registri vedenom na registrovanom súde v Bratislave I, Oddiel Sro, Vložka 115950/B.

Súlad so zákonom o poskytovaní spotrebiteľských úverov

V súlade s § 7 zákona č. 129/2010 Z. z., o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je poskytovateľ úveru povinný s odbornou starostlivosťou posúdiť schopnosť spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver, a to na základe dostatočných informácií získaných od spotrebiteľa a súčasne nahliadnutím do databází umožňujúcich posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať. Klient je povinný poskytnúť veriteľovi na jeho žiadosť úplné, presné a pravdivé údaje potrebné na posúdenie schopnosti klienta splácať spotrebiteľský úver;

Cenové podmienky poskytnutia pôžičky

Reprezentatívny príklad: požadovaná čiastka: 100 eur, doba splatnosti: 21 dní, úroková sadzba: 0%, poplatok za vybavenie úveru: 1,49 eur, počet splátok 1, celková čiastka, ktorá má byť uhradená v jednej splátke: 101,49 eur, RPMN: 29,3%. (Stav ku dňu 11.04.2017).

Náklady spojené s oneskorenou úhradou

Ďalšie poplatky budú účtované iba v prípade, že pôžička nebude včas uhradená. Pri omeškaní so splácaním si vyhradzujeme právo účtovať úrok z omeškania v zákonnej výške. Klientov v omeškaní kontaktujeme telefonicky, SMS alebo emailom. Tieto náklady spojené s vymáháním sú v súlade so Všeobecnými podmienkami spoplatnené. V prípade, že klient neuhradí svoj dlh ani napriek písomným upomienkam, je mu v súlade so Všeobecnými podmienkami účtované penále.

Od 45.dňa po splatnosti pôžičky si vyhradzujeme právo odovzdať klienta k dalšiemu vymáhániu do inkasnej spoločnosti De Vries Justitia s.r.o.

V prípade sporu je klient povinný uhradiť všetky náklady spojené so súdnym a následne exekučným konaním.

Predĺženie splatnosti pôžičky

Predĺženie splatnosti pôžičky nie je automatické, je nutné si oň požiadať najneskôr v deň splatnosti pričom poplatok za predĺženie je nutné uhradiť najneskôr do 2. dňa po nastavení žiadosti o predĺženie. Termín splatnosti je možné si predĺžiť v období od 7 do 45 dní. Cenník k predĺženiu je k dispozícií na stiahnutie na stránke www.pozickomat.sk.