Ako draho vás vyjde chyba v práci?

Všetko, čo urobíme alebo aj neurobíme, má svoje následky. Ibaže – neexistuje človek, ktorý by neurobil chybu. Či už ide o osobný život alebo o prácu, sem-tam sa nám podarí v rýchlosti vyrobiť problém. Dnes budeme hovoriť konkrétne o chybe, ktorá spôsobila škodu zamestnávateľovi.

Náhrada škody zamestnancom

Môže sa stať všeličo. Môže ísť o škody hmotné alebo nehmotné, väčšie alebo menšie… Môže sa napríklad stať, že vám ukradnú firemný notebook. Alebo stratíte dôležitý firemný dokument. Zo strany zamestnávateľa to určite nezostane bez odozvy.

Hoci škody vznikajú najmä v profesiách ako skladník, predavač či účtovníka, zodpovednosť sa týka každého z nás. Zákonník túto zodpovednosť upravuje, a to ako pre zamestnanca, tak aj pre zamestnávateľa.

Čo by ste mali vedieť o hmotnej zodpovednosti?

Podmienkou hmotnej zodpovednosti je pracovnoprávny vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom. O hmotnej zodpovednosti sa podpisuje dohoda, ktorá sa môže so zamestnancom uzavrieť osobitne pri prevzatí zverených vecí alebo môže byť súčasťou pracovnej zmluvy. Pamätajte si, že:

  • Táto dohoda musí byť písomného charakteru.
  • Pred tým, než ju podpíšete, musí sa urobiť inventarizácia majetku.
  • Čiastka náhrady škody z nedbanlivosti nemôže prekročiť štvornásobok vášho priemerného mesačného zárobku.
  • V prípade, že v prípade škody dokážete len svoje čiastočné zavinenie, časti zodpovednosti sa tým zbavíte.

V prípade, že ste odvrátili nejakú hrozbu či nebezpečenstvo, ktoré vzniklo nie vašou vinou, a pritom došlo ku škode, nezodpovedáte za ňu. V prípade, že ste ale podpísali hmotnú zodpovednosť, za škodu už zodpovedáte. Ak ďalej ide o zamestnanca, ktorý odvráti nebezpečenstvo, ktoré priamo ohrozuje niekoho na živote alebo zdraví, a pritom dôjde ku škode, nemá za ňu zodpovedať. Zamestnanec tiež nezodpovedá za škodu, ktorá vyplýva z podnikateľského rizika. Čo sa týka podnikateľských rizík, spadá tu napríklad riziko inflácie, zlé ekonomické podmienky a podobne.

Je dôležité si zapamätať, že zamestnávateľovou povinnosťou je dokázať zamestnancovo zavinenie. To neplatí opäť v prípade, ak ste podpísali hmotnú zodpovednosť. Môže sa stať tiež situácia, kedy dôjde ku škode, no nie je možné určiť vinníka. V tom prípade nie ste hmotne zodpovedný ako zamestnanec. V mnohých prípadoch však musíte preukazovať, že škoda vznikla bez vášho zavinenia.

A čo náhrada škody?

Uhradiť by sa mala suma, ktorá približne zodpovedá cene veci v čase, kedy škoda vznikla. Výslednú sumu určuje zamestnávateľ. Čo sa týka maximálnej ceny, teda spomínaného štvornásobku, neplatí to pre zamestnanca, ktorý podpísal hmotnú zodpovednosť. Vtedy zodpovedá za vzniknutú škodu v plnej výške. Plnú sumu hradí tiež zamestnanec, ktorý urobil škodu pod vplyvom alkoholu či drog. Ak zamestnanec poškodí vec úmyselne, potom môže zamestnávateľ dokonca žiadať aj náhradu zmareného zisku. Je dôležité tiež vedieť, že zamestnávateľ nesmie zraziť sumu náhrady škody ani jej časť zo mzdy zamestnanca bez písomného súhlasu zamestnanca.

Ak vznikne zamestnancovi povinnosť nahradiť škodu zamestnávateľovi, jednoduchou cestou je práve dohoda o náhrade škody. Ak ide len o akýsi dohovor medzi zamestnancom a zamestnávateľom, dohoda nie je platná. V prvom rade platí, že dohoda musí byť písomná. Takáto dohoda by mala obsahovať zamestnancovo uznanie jeho škody a tiež záväzok, ktorým sa zaväzuje nahradiť túto škodu. V dohode má byť ozrejmený aj spôsob, akým sa škoda nahradí, taktiež má byť uvedená výška tejto náhrady. Ak škoda presahuje 50 €, potom musí dôjsť k prerokovaniu so zástupcami zamestnancov. Môže nastať aj prípad, kedy zamestnanec odmietne uznať škodu, táto škoda môže byť vymáhaná zamestnávateľom prostredníctvom súdu. 

Prečítajte si tiež: