Slovníček pojmov

A
B
D
E
Adresa elektronickej pošty
Elektronická pošta je forma predávania správ cez elektronické komunikačné systémy, najčastejšie internet. Adresou elektronickej pošty je tzv. e-mailová adresa alebo unikátna adresa pridelená poskytovateľom konkrétnemu užívateľovi. Napríklad naša adresa znie podpora@pozickomat.sk. My od Vás ale pri registrácii a žiadosti o pôžičku budeme chcieť Vašu osobnú adresu – napríklad jozef.novak@gmail.com.
Akceptácia zmluvy alebo ponuky
Ide o právny pojem, ktorý znamená nevyhnutnú súčasť každej zmluvy – teda prijatie zmluvnej ponuky. Akceptácii ponuky vždy predchádza oferta – alebo návrh zmluvy. U nás prijímate zmluvu a zmluvné podmienky tým, že odosielate svoju žiadosť o pôžičku spolu s potrebnými údajmi ako je meno, e-mail a súhlas s našimi obchodnými podmienkami.
Anuita
Ide o vopred zjednanú konštantnú platbu za určité obdobie. Najčastejšie sa jedná o pravidelnú splátku úveru. Takáto splátka sa skladá zo splátky samotnej istiny + úroku a eventuálne ďalších poplatkov (napríklad za vedenie účtu).
Bankový účet
Je finančný účet zriadený v banke, čo je finančná inštitúcia definovaná zákonom o bankách, č. 483/2001 Z. z. Existuje celá rada druhov bankových účtov (sporiaci, terminovaný, úverový…). Pri styku s nami Vám postačí bežný účet, ktorý slúži k ľahkej manipulácii s hotovosťou.
Bezhotovostná platba
Platba realizovaná bez predania (právny pojem pre predanie je ,,tradícia,,) hotovostných peňazí. Najčastejšie sa používajú k takej platbe kreditné alebo debetné karty, ďalej platobné príkazy, kde banka hrá úlohu sprostredkovateľa alebo príkazy na inkaso. Taktiež, ak sa rozhodnete pre pôžičku u nás, dostanete peniaze jednoducho bezhotovostne na Váš účet bez nutnosti návštevy akejkoľvek bankovej inštitúcie.
Bezúročná pôžička
Ide o typ pôžičky, kde sa neplatia úroky. Úrok je finančná čiastka určená sadzobníkom danej finančnej inštitúcie a predstavuje určité percento z požičanej čiastky. Úroky za požičanie peňazí požadujú zo zákona bankové inštitúcie. Bezúročné sú preto spravidla pôžičky nebankové. Neznamená to, že pôžička je poskytovaná zdarma, ale to, že poplatok je stanovený určitou paušálnou čiastkou a nepočíta sa percentami. Teoretickým príkladom môže byť, že banka si bude žiadať 10% úrok z požičanej čiastky 200 eur a nebanková inštitúcia, ako je napríklad Pôžičkomat.sk, 21, 39 eur poplatok za požičanie 200 eur na dobu 5 dní.
Bonita fyzickej osoby
Ide o pojem z oblasti finančníctva, ktorý vo všeobecnosti označuje hodnotu a dôveryhodnosť jednotlivca v rámci finančného trhu. Vyjadruje solventnosť, teda schopnosť splatiť svoje záväzky, ale i schopnosť hospodáriť so svojimi vlastnými aktívami. My pri schvaľovaní pôžičky preverujeme, či náš klient nie je v omeškaní so splácaním u inej finančnej inštitúcie, teda práve spomínanú bonitu.
Dĺžka splatnosti
Označuje časovú lehotu, v akej je potrebné splatiť určitý záväzok. Napríklad u nás si klienti dĺžku splatnosti zvolia sami tak, že uvedú na ako dlho si potrebujú požičať. Pokiaľ termín splatnosti, čo je konkrétny deň zhodný s koncom dĺžky splatnosti, nedodržia, môžu si splatnosť za poplatok posunúť.
Dlh
Ide o pojem z oblasti finančníctva a práva. Značí záväzok dlžníka poskytnúť veriteľovi v určitej lehote plnenie. V oblasti finančníctva ide o záväzok dlžníka uhradit veriteľovi dlžnú finančnú čiastku, ktorá je vopred určená. Pokiaľ si u nás požičiate 100 eur, bude Váš dlh v tejto výške trvať práve po dobu, než nám požičanú čiastku vrátite.
Dlžník
Osoba, ktorá dlží veriteľovi určité plnenie, v prípade oblasti financií, väčšinou ide o plnenie vyjadriteľné v peniazoch. Vzťah dlžníka a veriteľa vzniká na základe riadne uzavretej zmluvy.
Dohoda o predĺžení splatnosti úveru
Ide o dodatok ku zmluve o úvere, ktorým sa predlžuje splatnosť úveru. Využíva sa vo chvíli, keď klient z dôvodu aktuálnej neschopnosti splácať, požiada o odklad splatenia svojho dlhu. V prípade, že nebudete môcť splatiť pôžičku, ktorú ste si vzali od spoločnosti Pôžičkomat, včas, stačí si jednoducho požiadať o predĺženie pôžičky – za to opäť uhradíte vopred určený poplatok a žiadna ďalšia penalizácia Vás nečaká.
Exekúcia
Ide o sankčný spôsob vysporiadania veriteľovej pohľadávky voči dlžníkovi. Nastáva vo chvíli, keď dlžník riadne a včas nesplatil svoj dlh. Veriteľ sa potom môže obrátiť na niektorú z poverených inštitúcií (súdy alebo exekútorské úrady), aby jeho pohľadávku vymohla. Podľa novely občianskeho súdneho a exekučného poriadku, platných od 1.1.2013, všetky pohľadávky na peňažné plnenie budú vymáhať už iba exekútori. Obíde sa to bez zdĺhavých riešení u súdu.
Expresná pôžička
Ide o pôžičku, ktorá je vybavená veľmi rýchlo, tzn. spravidla do niekoľkých minút, najneskôr do hodiny. Jedná sa o taký typ pôžičky, ku ktorého uzatvoreniu nie je potrebná návšteva pobočky finančnej inštitúcie ani zložité dokladovanie a overovanie výšky príjmu. Práve tento typ pôžičky poskytuje naša spoločnosť.
F
H
I
K
Finančná rezerva
Znamená odloženie finančných prostriedkov na menej priaznivú dobu. Rozumejú sa tým, predovšetkým záložné peniaze v hotovosti (likvidná záloha). V širšom zmysle môžeme za finančnú rezervu považovať i peniaze odložené na vkladových účtoch alebo krátkodobo investované na finančnom trhu. Finančná rezerva sa využíva k pokrytiu nečakaných výdajov. Odporúčame si udržovať finančnú rezervu vo výške 2 – 3 platov v prípade, že máte hypotéku alebo úver. V prípade krátkodobých problémov a absencie finančnej rezervy Vám môžeme pomôcť my.
Fínska pôžička
Finančný produkt, ktorý k nám prišiel zo Škandinávie. Škandinávci sú totiž jedným z najzadlženejších národov na svete – nie sú ľahkovážni, ale sú často platení provizným systémom, a tak nikdy nevedia, kedy bude potrebné pokryť náhly nedostatok financií prostredníctvom krátkodobej pôžičky. A to je pointa tohto finančného produktu – požičanie nízkej čiastky v rade desiatok až niekoľko stoviek eur na vopred dané obdobie (maximálne na 31 dní – s možnosťou predĺženia). Pôžička je bezúročná, nebanková a veľmi rýchla.
Hotovostná platba
Platba, ktorá prebieha priamou výmenou (v právnej oblasti ,,tradíciou,,) hotovostných peňazí. V súčasnej dobe je čím ďalej častejšie nahradzovaná bezhotovostnými platbami platobnou kartou alebo prevodmi na účet. Svoje miesto si ale zachováva pre podmienky, kde nie je možné platiť iným spôsobom (na trhu, v lete na kúpalisku a iných športoviskách apod.).
Hypotéka
Ide o hovorový názov pre hypotekárny úver. Jedná sa o špeciálny druh pôžičky využívaný k financovaniu kúpy či stavby nehnuteľnosti. Špecifickým znakom tohto úveru je, že je vždy zaťažený záložným právom – viažúcim sa najčastejšie práve na nehnuteľnosť, ktorá bola na hypotéku zakúpená. To v praxi znamená, že v prípade neschopnosti splácať, bude poskytovateľ hypotekárneho úveru (najčastejšie banka) zhojený práve prevodom vlastníctva zaťaženej nehnuteľnosti.

Hypoték existuje niekoľko druhov – základné delenie vykonáváme podľa účelovosti hypotéky – účelovou hypotékou je možné financovať iba kúpu nehnuteľnosti, neúčelovou tzv. americkou hypotékou je možné financovať čokoľvek, pokiaľ ostane zachovaná zásada zaistenia úveru nehnuteľnosťou. Podmienkou k uzavretiu takejto zmluvy je teda vlastníctvo určitej nehnuteľnosti a súhlas banky s prevziatím záruky tohoto typu.
ID klienta
Ide o špecifický identifikátor, ktorým poskytovatelia služieb rozlišujú svojich klientov. Môžu pritom používať, buď priamo ich občianské mená, ako my, alebo napríklad rôzne pridelené čísla. Názov ,,ID,, sa vžil z internetového sveta, kde znamenal všeobecný identifikátor užívateľa pre dané sedenie alebo ,,session,, na internete. Predstavoval podstatné uľahčenie prenosu dát medzi klientom a internetovým serverom.
Inkaso (inkasný príkaz)
V bežnej komunikácii ním rozumieme predovšetkým inkasný príkaz k platbe zloženiek, alebo poukážok SIPO. Inkaso je ale bežným pojmom z oblasti bankovníctva a financií a znamená uhradenie už splatnej pohľadávky. Realizovať ju môžeme hotovostne aj bezhotovostne – prevodom z účtu na účet.
Insolvencia
Ide o synonymum k pojmu platobná neschopnosť. Ide o stav, kedy má fyzická a právnická osoba viac veriteľov, ktorým nie je schopná splácať alebo je v omeškaní s platením svojich záväzkov a je zrejmé, že ich nebude môcť splniť včas. Platobná neschopnosť právnických osôb sa nazýva tiež úpadok. Insolvencia sa riadi tzv. insolvenčným zákonom.
Insolvenčné konanie
V prípade vzniknutého stavu insolvencie podajú veritelia alebo dlžník sám na seba prihlášku do insolvenčného konania. Výhodou podania prihlášky samotným dlžníkom je fakt, že prebiehajúce konanie ho chráni od ďalšieho vymáhania pohľadávok veriteľmi. Insolvenčné konanie je druhom konania podľa občianskeho súdneho poriadku a jeho zmyslom je zistenie a zhojenie dlžníkových dlhov voči veriteľom. U fyzických osôb sa tento stav rieši tzv. oddlžením. U právnických osôb záleží na tom, či dôjde zároveň i k zrušeniu spoločnosti (nesanačné metódy) alebo nie (sanačné metódy ako je reorganizácia). Insolvenčné konanie sa realizuje vždy podľa zásady ,,par conditionem creditorum,, - tzn. za rovné postavenie všetkých veriteľov.
Istina
Ide o pojem z oblasti finančníctva a bankovníctva všeobecne. U rôznych typov finančných produktov značí základný peňažný obnos, ktorý bol požičaný alebo tvoril vklad napríklad na bankový účet. Od nej sa potom vypočítavajú úroky či poplatky. Tieto odvodené platby nazývame príslušenstvom istiny – v praxi sa ale s týmto pojmom veľmi často nestretneme. Napríklad u nás je pôžička 200 eur spomínanou istinou, poplatok za vybavenie pôžičky (napríklad vo výške 10,69 eur) je potom príslušenstvom istiny.
klient
Osoba využívajúca určité služby poskytovateľa. V obchodnom svete ide o synonymum k slovu zákazník. Označenie pochádza z dôb antického Ríma, kedy označovalo podriadený vzťah pána k svojmu patrónovi.
Krátkodobá pôžička
Pôžička je poskytovaná iba na určitú krátku lehotu, obvykle v radoch dní. Posledný termín k splateniu našej krátkodobej pôžičky je 31 dní. Poskytujeme tak krátkodobú pôžičku na najdlhšiu možnú dobu. I u krátkodobej pôžičky je samozrejme možné za poplatok odložiť jej splatnosť o ďalšie dni. Opakom krátkodobých pôžičiek sú dlhodobé pôžičky, typické napríklad pre hypotéky, ktoré sa splácajú často až desiatky rokov. Medzi nimi stoja ešte strednedobé pôžičky, poskytované na obdobie niekoľkých mesiacov, max. niekoľkých rokov, ktorými sa financuje napríklad nákup väčšieho vybavenia do domácnosti alebo vozidiel rôznych typov.
L
M
N
O
Likvidita
Ide o veľmi široký pojem z oblasti finančníctva. Najčastejšie ju charakterizujeme ako momentálnu schopnosť daného subjektu (napríklad fyzickej osoby) uhradiť svoje splatné záväzky. Nemyslia sa tým teda záväzky, ktoré splatnosť ešte nenadobudli, napríklad aktuálne prebiehajúca pôžička u našej spoločnosti. Primerane sa využíva taktiež v teórii práva obchodných spoločností, kde označuje schopnosť tejto spoločnosti premeniť svoj majetok na aktíva určené k uhradeniu svojich záväzkov.
Mesačná splátka
Finančná čiastka vyjadrená v peniazoch, ktorú sa v zmluve o pôžičke alebo úvere zaväzuje dlžník splácať. Obsahuje základnú splátku vypočítanú z pomeru celkový dlh/počet mesiacov, kedy sa bude splácať + úrok + eventuálne poplatky za vedenie účtu.
Návrh na predĺženie pôžičky
Je dodatkom k zmluve o pôžičke a využíva sa v prípadoch, kedy je potrebné odložiť splatnosť pôžičky alebo jednotlivých splátok či zaviesť iný, predĺžený, splátkový kalendár. U našej krátkodobej fínskej pôžičky je postup jednoduchší – stačí si o predĺženie zažiadať priamo vo Vašom profile na Pôžičkomate (najneskôr však v deň splatnosti). Predĺženie pôžičky je možné realizovať opakovane.
Nebanková pôžička
Pôžička, ktorá nie je poskytovaná bankovou inštitúciou, teda podľa zákona o bankách. Výhodou je, že u nebankovej pôžičky nie sú vyžadované úroky a poplatky za vedenie účtu, tak ako u tzv. bankových pôžičiek. Nebankové pôžičky poskytujú buď spoločnosti, ktoré sa primárne zaoberajú práve týmto typom podnikania (ako napríklad my) alebo ďalšie fyzické či právne osoby, tzv. investori, ktorí sa zaoberajú i ďalšími aktivitami na trhu. Výhodami nebankových pôžičiek sú tieto faktory: menšia formálnosť, ľahšie získanie pôžičky, možnosť zjednania priamo z domova online formou, absolútne pohodlie pri správe účtu opäť cez internet bez nutnosti dochádzať na pobočku, rýchle vybavenie (spravidla do hodiny, nedokladá sa výška príjmu alebo majetku, tieto pôžičky sa nezapisujú do registra dlžníkov – tzn., že zamestnávateľ nemusí byť o pôžičke informovaný).
Občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov
Občanom sa rozumie fyzická osoba, príslušník určitého štátu – v našom prípade Slovenskej republiky. Občianstvo je možné nadobudnúť buď narodením v našej zemi, alebo tzv. naturalizáciou, kedy pri splnení určitých podmienok získa slovenské občianstvo i cudzí štátny príslušník.

Dôležitým faktorom je vek nad 18 rokov, teda vek, kedy podľa slovenského občianskeho zákoníka nadobudnú fyzické osoby plnoletosť a získajú tak plnú spôsobilosť k právnym úkonom. Iba človek s plnou spôsobilosťou k právnym úkonom si môže u nás požiadať o pôžičku.
Odstúpenie od zmluvy
Ide o pojem z právnej oblasti, ktorý značí jednostranný právny úkon, ktorým jedna strana dáva najavo druhej, že už nemá záujem na ďalšom trvaní skôr uzatvorenej zmluvy. Možnosti a dôvody odstúpenia by mali byť vždy zjednané priamo v zmluve, aby sa predišlo neskorším dohadom. Vy, ako naši klienti, by ste mohli odstúpiť od našej zmluvy o pôžičke, v prípade, že by sme Vám včas nezaslali na účet hotovosť, i napriek tomu, že ste podmienky získania zmluvy splnili.
Oferta
Je akýkoľvek návrh zmluvy, ktorý spĺňa podmienky stanovené občianskym zákonníkom (predovšetkým zrozumiteľnosť, jasnosť, určitosť…). Musí byť adresovaný určitej osobe alebo osobám a musí z nej vyplývať vôľa navrhovateľa (oferenta) byť budúcou uzavretou zmluvou viazaný. Na webe našej spoločnosti sa oferta objavuje v trochu modifikovanej podobe – ofertou je samotná cenová ponuka Vami zvolenej pôžičky na určitý počet dní – Vy zmluvu prijímate odoslaním kontaktných údajov a čísla Vášho účtu.
Opakovaná pôžička
Pojem typický pre tzv. fínske krátkodobé pôžičky ako je napríklad tá naša. Väčšina poskytovateľov týchto pôžičiek stavia na tzv. vernostnom alebo loyality programe. To znamená, že pri opakovanom požičaní od rovnakej inštitúcie, Vám vďaka narastajúcej dôvere k Vám, ako klientovi, požičajú viac peňazí naraz. Podrobnosti u našej firmy si prečítate tu.
Osobný údaj
Ide o informáciu vzťahujúcu sa ku konkrétnej fyzickej osobe, ktorá je prostredníctvom týchto údajov priamo či nepriamo identifikovatelná. Obsah a rozsah tohoto pojmu definuje v Slovenskej republike zákon č. 122/2013 Z.z., o ochrane osbných údajov. Ten navyše definuje obmedzenie nakladania s takýmito pojmami vzhľadom k nutnosti ochrany súkromia fyzických osôb. Bližšie informácie nájdete tu.
P
R
S
U
p. a.
Označuje skratku latinských slov per annum, alebo ročne. Skratka vychádza zo slova annus, rok. Ročne vyplácajú napríklad banky úroky na vkladových účtoch.
Peniaze
Z ekonomického hľadiska ich definujeme ako všeobecne uznávaný prostriedok výmeny, resp. platidlo. Sú prostriedkom tzv. nepriamej výmeny. To znamená, že ak chceme kúpiť napríklad knihu, nepriamo ju vymeníme s kníhkupcom za peniaze. Opakom je priama výmena kus za kus – napríklad v stredoveku na trhoch bolo možné vymeniť určitý počet vajec za prútený košík a podobne. Najdôležitejšou funkciou peňazí je práve sprostredkovanie výmeny. Zákonné platidlá predstavujú peniaze, ktorých vzhľad, nominálna hodnota a ďalšie detaily, definuje prísny zákon. Konkrétne platidlo v danej zemi sa nazýva mena.
Poistenie platobnej neschopnosti
Nazýva sa niekedy tiež poistením neschopnosti splácať. Ide o zvláštny typ poistky uzatváranej spolu s úverom a garantuje poistencovi, že jeho pohľadávky v prípade náhlej straty zamestnania alebo dlhodobej pracovnej neschopnosti v dôsledku choroby alebo zranenia uhradí miesto neho poisťovňa. Poistné sa vypočítava individuálne – na základe zváženia poistných rizík a výške úveru, ktorý je takto poistený.
Pohľadávka
Ide o pojem používaný predovšetkovšetkým v oblasti súkromného práva (hlavne občianskeho a obchodného). Označuje právo veriteľa požadovať plnenie od dlžníka. Nemusí sa vždy týkať peňazí, pohľadávka môže znamenať: aby dlžník niečo dal (peniaze, vopred určené veci apod.), niečo vykonal (určitý typ práce), zdržal sa niečoho (nevykonával určité vopred vymedzené činnosti) alebo niečo vydržal (napríklad používanie spoločnej studne na pozemku veriteľa).
Predĺženie splatnosti
Pojem, ktorý býva často skloňovaný práve v súvislosti s fínskymi pôžičkami, kde je predĺženie splatnosti najľahšie. Stačí si vo svojom užívateľskom profile, najneskôr v deň splatnosti, navoliť predĺženie o konkrétny počet dní a zaplatiť poplatok za predĺženie. U nás je to možné realizovať opakovane. U fínskych pôžičiek sa preto nie je potrebné obávať exekúcie alebo iných foriem vymáhania dlhu iba kvôli neschopnosti splatiť dlh do konkrétneho dátumu. Pre bližšie informácie o cenách kliknite tu.
Predčasné splatenie
Ide o situáciu, kedy klienti dlhodobejších úverov splatia celý dlh ešte pred splatnosťou a nerešpektujú tak jednotlivé rozpísané splátky. Väčšina finančných inštitúcií si za predčasné splatenie účtuje určité poplatky, pretože prídu o zisky v zmysle úrokov a poplatkov za vedenie účtu. U fínskych pôžičiek, ako je tá naša, toto nehrozí – my poskytujeme pôžičku krátkodobo a budeme naopak veľmi radi, pokiaľ ju splatíte čo najskôr.
Pôžička
Jedná sa o typ záväzného vzťahu, ktorý vznikol na základe zmluvy o pôžičke. Z takejto zmluvy musí vyplývať veriteľov záväzok poskytnúť dĺžnikovi určité množstvo vecí, ktoré je možné určiť druhovo (teda najčastejšie peniaze) a dĺžníkov zaväzok veci vrátiť a k tomu zaplatiť úrok alebo konkrétny poplatok. S nami zmluvu nepodpisujete, pretože chceme, aby bol celý proces získania zmluvy pre Vás čo najkomfortnejší, svoj zámer požičať si peniaze nám dávate najavo odoslaním svojej žiadosti vďaka kontaktnému formuláru – my Váš záujem na realizáciu pôžičky vyjadrujeme rovno zaslaním peňazí. Písomná zmluva tak nie je potrebná.
Pôžička bez registrov
Ide o typ pôžičky, pri ktorej nedochádza k zaneseniu klienta do žiadneho z registrov dlžníkov v Slovenskej republike a pochopitelne ani v zahraničí. Väčšinou sa jedná o situáciu, kedy si klient požičiava iba nižšie čiastky do 800 eur. Preto sa tento pojem vzťahuje hlavne k fínskym pôžičkám.
Pôžička do 24 hodín
Opäť pojem spojovaný predovšetkým s tzv. fínskymi pôžičkami. Ide o finančné produkty úverového typu, ktorých proces uzatvorenia je natoľko zjednodušený, že celý môže byť zrealizovaný do 24 hodín. Chýba predovšetkým zdĺhavý proces schvaľovania a dokladovania výšky príjmu, ktoré sú nutné u pôžičiek vyšších čiastok. Rýchle pôžičky ale väčšinou bývajú vybavené oveľa skôr, spravidla do hodiny (pokiaľ nenastanú problémy v komunikácii medzi bankami).
Pôžička pred výplatou
Takto sa hovorí fínskej pôžičke, teda finančnému produktu, ktorý ponúkame. Tento pojem vystihuje zmysel požičania nízkých čiastok na krátky časový úsek – zmyslom je pomôcť klientom preklenúť krátkodobý deficit financií. Hodí sa pri nečakaných výdajoch za energie, v prípade nákladnejších opráv, s ktorými sa nepočítalo alebo k pokrytiu výdajov súvisiacich napríklad s Vianocami.
Register nebankový
Ide o databázu všetkých evidovaných nebankových pôžičiek a ich dlžníkov. Princíp fungovania je taký, že veritelia do registra zanášajú svoje evidované dlhy a ostatným veriteľom tak umožňujú zistiť nakoľko je dlžník spoľahlivý. Do takého registra väčšinou majú prístup iba tí, ktorí sami do zoznamu prispievajú.

Registračný poplatok
Jednorázová platba vyberaná poskytovateľom nejakých služieb, veľmi často napríklad na internetových serveroch, za prvotnú registráciu k užívateľskému účtu. My ale žiadny poplatok od našich klientov nevyberáme.

RPMN
Jedná sa o skratku pre Ročnú percentuálnu mieru nákladov. Ide o číslo, ktoré má uľahčiť orientáciu vo výhodnosti daného typu úveru. Ide o percentuálne vyjadrený podiel z dlžnej čiastky, ktorý užívateľ úveru zaplatí v priebehu jedného roku – zahŕňa nielen samotné splátky, ale i úvery a všetky ďalšie poplatky. Zo zákona sa nemusí uvádzať u pôžičiek nižších 200 eur.

Ručiteľ
Osoba, ktorá pristupuje do vzťahu dlžník – veriteľ, vo chvíli, keď dlžník nie je schopný splniť svoj dlh. Ide o dohodu medzi veriteľom a dlžníkom, ktorá má subsidiárnu povahu (teda jej existencia je závislá na existencii hlavného záväzku medzi veriteľom a dlžníkom. Veriteľ sa môže so žiadosťou o plnenie obrátiť na ručiteľa. Ten potom môže vymáhať náhradu vynaložených nákladov po dlžníkovi (tzv. regres). Ručenie je teda prostriedkom, ktorý zaisťuje veriteľovi 100% istotu, že jeho pohľadávka bude splatená. Používa sa napríklad u úverov, smeniek a šekov.

Rýchla pôžička
Synonymum pre expresnú pôžičku alebo pôžičky do 24 hodín. Ide o pôžičku, ktorú je možné uzavrieť veľmi rýchlo vďaka absencii dlhého procesu schvaľovania a dokladania výšky príjmu.Rychle pôžičky väčšinou, pokiaľ nenastane problém v prevode peňazí na účet zo strany banky, bývajú vybavené do niekoľkých minút (vrátane prevodu peňazí na účet klienta).

Splatnosť pôžičky
Označuje konkrétny termín dokedy je potrebné pôžičku splatiť. Tento termín je v zmluve dopredu stanovený. Čas splatenia v rámci daného dňa nehrá rolu – stačí do polnoci daného dňa. V niektorých prípadoch sa platia pokuty za predčasné splatenie – my to však nerobíme, naopak budeme radi, keď splatíte pôžičku kedykoľvek v priebehu doby splatnosti, najneskôr však v daný termín splatnosti. Pokiaľ v deň splatnosti vidíte, že to nestihnete uhradiť, jednoducho si vo Vašom profile požiadajte o predĺženie.

Splátkový kalendár
Rozvrh, ktorým sa stanoví časový harmonogram splácania pôžičky. Rozpisuje sa v ňom hlavne kedy a v akej výške má klient splátku uhradiť. Peniaze musia byť vždy pripísané na účet v deň., ktorý je v kalendári stanovený, inak hrozí klientovi pokuta za nedodržanie kalendára. Splátkový kalendár je možné meniť iba obojstrannou dohodou.

Špecifický symbol
Ide o dodatočný symbol bankových platieb, ktorý sa používa k identifikácii konkrétnej platby. Nie je vždy povinný, pokiaľ je to ale vyžadované, radšej naň nezabudnite. Radu núl pred číslom nemusíte (ale môžete) vyplniť.

Úrok
Ide o odmenu vyjadriteľnú v peniazoch, ktorú si účtujú poskytovatelia najčastejšie bankových úverov. Naša pôžička patrí do sféry nebankových úverov, preto si žiadne úroky neúčtujeme.

Úroková miera
Ide o sadzbu úroku, ktorá vyjadruje jeho výšku. Odvíja sa od niekoľkých faktorov – predovšetkým od rizikovosti. Čím je riziko, že daný klient nebude schopný splácať, napríklad z dôvodu nízkej mzdy, vyšší, tým vyšší úrok sa spravidla účtuje. Ďalším faktorom je miera očakávanej inflácie. Pokiaľ poskytovateľ úveru očakáva pokles hodnoty peňazí z akéhokoľvek dôvodu, o to vyšší úrok požaduje. V neposlednej rade úrokovú mieru ovplyvňuje centrálna banka stanovením úrokových sadzieb vo svojich pravidelných vyhláškach.

Úver
Predstavuje zmluvnú formu dočasného poskytnutia peňažných prostriedkov (niekedy tiež určitého tovaru) poskytovateľom úveru alebo veriteľom. Na druhej strane stojí príjemca úveru alebo dlžník, ktorý sa zaväzuje po určitej dobe splatiť spät základnú čiastku alebo istinu obohatenú o úrok v prípade bankových úverov alebo o poplatok, ako je tomu v prípade našej, nebankovej pôžičky.

Uzatvorenie zmluvy na diaľku
Ide o veľmi obľúbenú formu dohody medzi zmluvnými stranami inak než priamym stretnutím na pobočke. Odborne sa tejto forme hovorí distančná zmluva. Môže byť uzavretá napríklad po telefóne alebo cez fax, e-mail alebo internetové stránky, ako je tomu i v našom prípade. Ak sú dodržané všetky náležitosti zmluvy, je aj táto forma platná a v dnešnej dobe internetu veľmi často využívaná.

Užívateľ
Ide o pojem predovšetkým z oblasti informatiky. Pôvodne šlo o niekoho, kdo využíval počítač. Neskôr tento pojem prešiel na osobu, ktorá má účet na nejakej internetovej stránke a k identifikácii používa užívateľské meno (prípadne spolu s heslom).

Užívateľské meno
Niekedy tiež tzv. login alebo user name slúži k prihláseniu užívateľa k určitej službe alebo účtu, najčastejšie na internetových serveroch. Po prihlásení užívateľským menom a heslom server užívateľa identifikuje a môže svoj účet spravovať.

V
Z
Ž
T
Variabilný symbol
Pomáha identifikovať platby v tuzemskom platobnom styku. Formu upravuje príslušná vyhláška Slovenskej národnej banky ako maximálne desaťmiestny symbol. Pokiaľ je nutné presne identifikovať plátcu, používa sa v tejto kolonke u fyzickej osoby rodné číslo a u právnickej jej IČO.

Vernostný program
Alebo tiež loyality program je pojem často spojovaný práve s fínskymi pôžičkami. Dôveryhodnosť klienta budovaná na opakovaných včas uhradených pôžičkách je veľmi dôležitá. V praxi to funguje tak, že prvýkrát Vám poskytneme určitú čiastku – v našom prípade 200 eur a s každou ďalšou včas splatenou pôžičkou táto cifra narastá. Podrobnosti k nášmu loality programu nájdete tu.

Veriteľ
Pojem zo záväzkového práva, používaný v zmluvných vzťahoch vyplývajúcich z občianskeho zákonníka (v našom prípade) alebo obchodného zákonníka. Jedná sa o subjekt (fyzickú alebo právnickú osobu) oprávnenú požadovať od dlžníka plnenie. Plnenie a časové lehoty sú bližšie definované v zmluve. Tá nemusí, ale je praktickejšia, pokiaľ je písomná.

Všeobecné podmienky
Zo zákona musia byť u všetkých predpísaných zmluvných typov stanovené všeobecné podmienky definujúce presne daný produkt a spôsoby jeho užívania, uzatvorenie danej zmluvy, situácie, kedy je možné ju stornovať apod. Naše všeobecné podmienky uvádzame priamo v zmluve o pôžičke, ktorej vzor si môžete prečítať .

Výpožička
Záväzkový vzťah, ktorý vznikol zmluvou o vypožičke. Klienti sa často pýtajú, aký je rozdiel medzi pôžičkou a výpožičkou. Sú tu dva základné rozdiely – u vypožičky väčšinou ide o veci určené individuálne (napríklad konkrétna kniha), zatiaľčo u pôžičky ide o predmet pôžičky určený podľa druhu (najčastejšie o peniaze). To znamená i rozdiel v splácaní – u pôžičky nie je treba vrátiť rovnaké peniaze, iba rovnaký druh veci, zatiaľ čo u výpožičky sa vracia konkrétna vypožičaná vec.
Druhým rozdielom je, že výpožička je bezplatná (úplatná výpožička by napĺňala podstatné znaky iného zmluvného typu – zmluvy o nájme), zatiaľ čo pôžička je úplatná.

Zákon o spotrebiteľskom úvere
Právna norma, ktorou sa riadi poskytovanie spotrebiteľských úverov. Konkrétne ide o zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách. Zákon upravuje práva a povinnosti súvisiace s poskytovaním spotrebiteľských úverov, podmienky poskytovania spotrebiteľských úverov a náležitosti zmluvy.

Záložné právo
Jedná sa spôsob zabezpečenia pohľadávky vrátane jej príslušenstva. Ide o typ vecného práva k veci cudzej a rovnako ako ručenie je závislá na existencii prvotnej pohľadávky, teda vzťahu veriteľ-dlžník. Záložné právo prichádza k slovu vo chvíli, keď dlžník nesplní svoju povinnosť riadne a včas. Záložný veriteľ si v tú chvíľu môže zabezpečiť plnenie tým, že dočasne zadrží určitú vec patriacu dlžníkovi. Ak ani teraz nedôjde k splateniu prvotnej pohľadávky, môže veriteľ zálohu speňažiť a tak dosiahnuť splnenie záväzku. Ak mala záložná vec väčšiu hodnotu ako pohľadávka, prebytok (tzv. hyperochu - z rímskeho práva) musí vrátiť dlžníkovi.

Zmluva o všeobecných podmienkach poskytnutia úveru
Každá zmluva podobného typu musí mať zo zákona stanovené všeobecné podmienky. Vzor tej našej nájdete . Je veľmi dôležité zoznámiť sa s podmienkami ešte předtým než nám odošlete žiadosť o pôžičku. V zmluve nájdete všetky potrebné informácie, vrátane podmienok k poskytnutiu pôžičky, podmienky splácania, spôsob stanovenia doby splatnosti a podobne.

Zmluvná pokuta
Ide o právny pojem z oblasti záväzkových vzťahov. Zmluvné strany si môžu priamo v zmluve dohodnúť situácie, kedy jedna zo strán musí zaplatiť pokutu (vyjadriteľnú v peniazoch). Najčastejšie sa zmluvná pokuta platí v prípadoch omeškania dlžníka alebo nedodržaní zjednaného zaväzku. Ak je zjednaná zmluvná pokuta příliš vysoká (podľa uváženia súdu) a zmluva sa riadi občianskym zákonníkom, potom ju súd označí za nemorálnu a preto neplatnú. Nami uzatvorené zmluvy sa riadia práve občianskym zákonníkom. U zmlúv, ktoré sa riadia obchodným zákonníkom, existuje tzv. "moderačné právo súdu," - tzn. zmluvná pokuta, ktorá je vyššia ako obvyklá, nie je automaticky prehlásená za neplatnú, ale súdom znížená na primeranú úroveň.

Žiadosť o pôžičku
Ide o prvotný impulz zo strany fyzickej osoby, občana Slovenskej republiky, ktorou dáva najavo svoju vôľu uzavrieť s poskytovateľom pôžičky zmluvu. Forma žiadosti, predpísaná zákonom, záleží na tom, o aký typ pôžičky sa jedná - či o bankové alebo nebankové pôžičky. Pri našej nebankovej pôžičke požiadate o pôžičku tak, že odošlete formulár s vyplnenými kontaktnými údajmi, požičiavanou sumou a dátumom splatnosti.