Reklamácie

Milí zákazníci,

napriek tomu, že sa snažíme ponúkať bezchybné služby, môže nastať situácia, kedy služba nebude zodpovedať Vašim očakávaniam a práve z tohto dôvodu tu pre Vás máme možnosť Reklamácie.

Postup je nasledovný:

   

  1.  Preštudujte si Reklamačný poriadok    
  2.  Zašlite vašu reklamáciu vybraným spôsobom podľa Reklamačného poriadku, čo najpresnejšie ju popíšte.

Na spracovanie Vašej Reklamácie máme zo zákona 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

Pokiaľ podávate reklamáciu telefonicky na čísle +421 233 331 030, tak je takisto vhodné nám poslať aj písomnú reklamáciu podľa pokynov vyššie.

Alternatívne riešenie sporu

 Spotrebiteľ si môže svoje práva a nároky voči Friendly Finance Slovakia s.r.o. uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešenia sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj nároky Friendly Finance Slovakia voči Spotrebiteľovi môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK . Sťažnosť bude vybavená do 90 dní.